بسته های خدمات ( پکیج های درمانی) بیماران بین الملل

پکیج کاشت مو
90.240.000 الی 114.240.000 ریال

 • کاشت مو
 • دارو ماه اول
 • 4 شب اقامت در هتل
 • آزمایشات قبل کاشت

پذیرش

پکیج کاشت مو
90.240.000 الی 114.240.000 ریال

 • کاشت مو
 • دارو ماه اول
 • 4 شب اقامت در هتل
 • آزمایشات قبل کاشت

پذیرش

پکیج کاشت مو
90.240.000 الی 114.240.000 ریال

 • کاشت مو
 • دارو ماه اول
 • 4 شب اقامت در هتل
 • آزمایشات قبل کاشت

پذیرش