مشاور برجسته سازی و پروتز گونه ها

مشاوره برجسته سازی و پروتز گونه ها:

به مرور زمان و با افزایش سن تغییراتی در این قسمت پدید می آید که عبارتند از کم شدن چربی های زیر پوست،تحلیل و کاهش حجم استخوان گونه و شل شدن

و افتادگی پوست در نتیجه ناحیه میانی صورت حالت گودرفتگی پیدا کرده و شخص مسن تر و خسته تر به نظر می آید

از خصوصیات مهم صورتی شاداب و متوازن ،استهکام و برجستگی گونه هاست.

انواع روشهای برجسته سازی گونه شامل:1.تزریق ژل 2.تزریق چربی 3.پروتز گونه

درضمن عمل پروتز گونه قابل انجام با عمل زیبایی بینی می باشد