دستگاه in body (دستگاه آنالیزور ترکیبات بدن)


تکنولوژی inbody تست دیدی کلی از تعادل ترکیبات بدن را نشان می دهد.
درصد آب، پروتئین، مواد معدنی، چربی بدن که این اجزا ارتباط نزدیکی با وضعیت سلامتی بدن دارد.
در این دستگاه از طریق ارسال سیگنال الکتریکی به داخل بخش بخش قسمتهای مختلف بدن میزان اجزای مختلف اندازه گیری می شود که بر اساس میزان آب در هر قسمت و مقاومت الکتریکی هر بخش مشخص می شود.
از این روش در فیلد های مختلف تغذیه ها، ورزش و چاقی استفاده می شود و از طریق بررسی کیفی اجزای بدن مثل آب، پروتئین، مواد معدنی و چربی که ارتباط نزدیکی با وضعیت سلامتی دارند. اطلاعات پایه ای جهت بررسی وضعیت سلامت بدن به دست می دهد.
در این دستگاه از دو نوع رایج ولتاژ الکترود برای دست و پا استفاده می شود که توسط دستها گرفته می شود و پا با ایستادن روی 8 الکترود ثبت می شود.
از این روش قبل از مشاوره تغذیه ای جهت بررسی در صد توده چربی بدن استفاده می شود، همچنین جهت تصمیم گیری برای پروسه های جراحی لاغری هم کاربرد دارد.

دستگاه in body (دستگاه آنالیزور ترکیبات بدن ):

با استفاده از دستگاه in body (دستگاه آنالیزور ترکیبات بدن )،از وضعیت بدنی خود آگاهی یافته و اطلاعات زیر را از ما بخواهید:

1-میزان عضلات اسکلتی تشکیل دهنده بدن

2-درصد چربی موجود در بدن

3- کل حجم آب موجود در بدن

4-میزان وزنی املاح و پروتئین بدن

5-نمایه توده بدن یا BMI

6-میزان چربی اضافه بدن

7-نمره تناسب اندامتان در حال حاضر

8- میزان انرژی مصرفی توسط شما در ورزشهای مختلف

9-اطلاع از انرژی پایه یا BMR