معرفی پزشکان معالج

پزشک معالجIPD

سرکار خانم دکتر سميه ربوبيت

بخشی از شرح وظايف پزشک:IPD

ويزيت بيمار- هماهنگی جهت انجام اقدامات پاراکلينيک و مشاوره های بيمار- همکاری با پزشک معالج-

ارائه اطلاعات کافی به بيمار در مورد روند درمان بيمار

شماره تماس: ٠٩١٥٣٧٧١٩٩٠

پرستار واحدIPD

سرکار خانم مريم زاهدی

بخشی از شرح وظايف پرستار:IPD

تحويل گرفتن بيمار- ارائه خدمات درمانی به بيمار با دستور پزشک معالج-

ارائه آموزش های لازم به بيمار قبل ، حين و پس از ارائه دريافت خدمات- انجام امور ترخيص

شماره تماس: ٠٩١٥٢١٨١٢٩١

کارشناس واحدIPD

سرکار خانم مونا عرفانيان

بخشی از شرح وظايف کارشناس:IPD

-استقبال از بيماران بين الملل -ارائه اطلاعات لازم در خصوص خدمات -انجام فرآيند پذيرش بيماران -همراهی بيماران در تمام مراحل

شماره تماس: ٠٩١٥٢١٨١٢٩١

مسئول جا به جایی بیمارIPD

جناب آقای مجتبی ناجی

شماره تماس: ٠٩٣٣٣٦٠٢٤٢٣