معرفی پزشکان

دکتر الهام جاویدی فر

پزشک عمومی پوست و مو

دکتر افسانه نیک آذر

پزشک پوست و مو

دکتر سمیه ربوبیت

پزشک پوست و مو

دکتر محمد توحیدی

پزشک متخصص
پوست و مو

دکتر حمیده روحانی

پزشک پوست و مو