واحد IPD

سرکار خانم دکتر ربوبیت

سرکار خانم دکتر ربوبیت

پزشک IPD

سرکار خانم دکتر ربوبیت

پزشک IPD

سرکار خانم مهتاب عليزاده

سرکار خانم مهتاب عليزاده

كارشناس مامايي (سمت پرستار IPD)

سرکار خانم مهتاب عليزاده

كارشناس مامايي (سمت پرستار IPD)

شماره تماس : ٠٥١٣٨٤٦١٩٩٠ - ٠٩١٥٣٧٧١٩٩٠ بخشی از شرح وظايف: شناخت و کسب اطلاعات از وضعيت سلامت بيمار بين الملل، ثبت کليه اقدامات انجام شده، شرح حقوق بيمار، آرايه آموزش های لازم هنگام ترخيص

سرکار خانم يلدا جعفرزاده

سرکار خانم يلدا جعفرزاده

كاردان مامايي (سمت پرستار IPD)

سرکار خانم يلدا جعفرزاده

كاردان مامايي (سمت پرستار IPD)

شماره تماس- ٠٩١٥٣٧٧١٩٩٠ -٠٥١٣٨٤٦١٩٩٠ بخشی از شرح وظايف: شناخت و کسب اطلاعات از وضعيت سلامت بيمار بين الملل، ثبت کليه اقدامات انجام شده، شرح حقوق بيمار، آرايه آموزش های لازم هنگام ترخيص

منيره السادات دلقندي

منيره السادات دلقندي

كارشناس مامايي

منيره السادات دلقندي

كارشناس مامايي

شماره تماس٠٥١٣٨٤٦١٩٩٠-٠٩١٥٣٧٧١٩٩٠ بخشی از شرح وظايف : استقبال از بيمار بين الملل، انجام فرايند پذيرش بيمار، همراهی بيمار تمام مراحل