ژل بینی

ژل بینی از تزریق ژل در بینی به اهداف مختلفی می توان استفاده کرد و بیشتر در مواردی استفاده می شود که بینی دچار خم و یا انحنا هست و با کمی تزریق ژل در ناحیه ای که فرورفتگی دارد می توان امتداد بینی را کاملاً صاف کرد. بعضی موارد به دنبال عمل های جراحی بینی قسمتی از پشت تیغه بینی قوس برداشته و یا ممکن است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شده و با تزریق ژل بینی می توان تمام این نقایص را اصلاح کرد