ژل خط اخم

در بعضی از مراجعه کنندگان عزیز بعد از تزریق بوتاکس همچنان خط اخم آن ها عمق دارد و دیده می شود. در این افراد بخاطر عمیق بودن خط اخم می توان از تزریق فیلر ویا ژل استفاده کرد تا شیار پر شود و چهره حالت نرمال پیدا کند. ماندگاری این ژل در ناحیه خط اخم بالاتر از بوتاکس هست و حتی ممکن است تاثیر بوتاکس از بین برود و ژل درناحیه ماندگار باشد.