ژل شقیقه

در ناحیه گیجگاه هم میتوان با احتیاط تزریق ژل را انجام داد که بیشتر در افرادی که با افزایش سن چربی این ناحیه کم شده و یا به صورت ژنتیکی این ناحیه فرورفته است انجام می شود که تاثیر بسزاییدر جوانتر نشان دادن چهره دارد