کاشت مو به روش SUT

ین روش کاشت نسبت به 2روش کلشت قبلی (FIT و FUT) جدیدتر است. کل مراحل کاشت در این روش از زمانیکه فولیکول ها برداشت می شود تا زمان کاشت با دستگاه هست و کاملاً توسط پزشک متخصص و مسئول فنی کاشت در کلینیک تخصصی آبنوس نظارت می شود.
در روش SUT برای برداشت گرفت ها از پانج اتوماتیک استفاده می شود و منطقه برداشت از ناحیه پشت سر می باشد. در این روش گرفت های باکیفیت بالاتر و تعداد بیشتری خواهد آمد. در این روش مانند FIT هیچ جراحی و بخیه ای نیز نخواهیم داشت و چه در مرحله برداشت و چه در مرحله کاشت هیچ ردی روی پوست باقی نخواهد ماند