کریستال میکرودرم ابریژن

از پودر های کریستال آلومینیوم اکسید یا سدیم بی کربنات برای لایه برداری سلول های مرده سطح پوست استفاده می شود.